Wave Geo Print Scarf – Bluewash

KA17-07S – 50% Silk / 50% Cashmere – Woven – 76″ x 26″

Available Colors:

  • Wave Geo Print Scarf - Aquatint Kinross Cashmere 100% Cashmere Aquatint
  • Wave Geo Print Scarf - Aquatint Kinross Cashmere 100% Cashmere Bluewash
  • Wave Geo Print Scarf - Aquatint Kinross Cashmere 100% Cashmere Pebble
  • Kinross Cashmere - 100% Cashmere Sunrise